CBTT Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019

Hôm nay vào lúc 08h00′ ngày 16/02/2019, CTCP Thủy điện Sông Vàng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua tờ trình số 98/TTr-ĐLTS ngày 18/12/2018 của Công ty CP Điện lực Trung Sơn về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Thủy điện Sông Vàng. Nội dung cụ thể như sau: Cho phép Công ty CP Điện lực Trung Sơn nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP thủy điện Sông Vàng mà không phải thực hiện việc chào mua công khai theo quy định tại khoản 11 điều 1 luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

BB+NQ ĐHĐCĐ BT 2019 + TT98 (ký số)

CBTT Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2019