CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thư mời ĐHĐCĐ TN 2021
 2. Thư xác nhận tham dự Đại hội 1. Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐH 2021
 3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội:  1. Giấy Ủy quyền 2021
 4. Báo cáo số 01/2021/HĐQT/BC-HĐQT của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021:BC01 HĐQT
 5. Báo cáo của Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 : Báo cáo số 01 – BĐH
 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoặc năm 2021: BC BAN KIEM SOAT
 7. Báo cáo số 02/2021/HĐQT/BC-HĐQT của HĐQT về việc chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: BC02 HĐQT
 8. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: TT01 HĐQT Thông qua BCTC năm 2020
 9. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc thông qua điều lệ Công ty: TT02 HĐQTSVH. ĐIều lệ Công ty(bản thảo)
 10. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: TT03 HĐQTSVH. ĐIều lệ Công ty(bản thảo).
 11. Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty: TT04 HĐQTSVH. Quy chế hoạt động của HĐQT(bản thảo).
 12. Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: TT05 HĐQTSVH. Quy chế quản trị nội bộ Công ty(Bản thảo)
 13. Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của HĐQT về việc Thông qua lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán năm 2021: TT06 HĐQT
 14. Thẻ biểu quyết tại Đại hội: . Mẫu phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ TN2021
 15. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021: SHV. Bien ban DHDCD 2021
 16. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: SHV. Nghi quyet DHDCD 2021
CBTT Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021