Cô lập Tổ máy số 01 để tiến hành trung tu

Ngày 26.09.2017 Công ty đã tiến hành cô lập tổ máy số 01 để tiến hành trung tu phần Cơ khí tua pin.

Cô lập Tổ máy số 01 để tiến hành trung tu