Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019