CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển trụ sở văn phòng Công ty

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau: Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) và sửa đổi…

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông! Vào lúc 08h00 ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Các nội dung chủ yếu (trích lược) được…

Danh sách và thông tin của các Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Danh sách và thông tin…