Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

HĐQT đã ra Nghị quyết thông việc ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 07/04/2021.

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 04/05/2021.

Và một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

NQ HĐQT ĐHĐCĐ TN2021

Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.