NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỘP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 : NQ&BB ĐHĐCĐ TN 2021

Các nội dung thông qua tại Đại hội lần này gồm:

  1. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-HĐQT ngày 7/4/2021 của HĐQT: ND1. BC số 01 HĐQT
  2. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-SVH ngày 5/4/2021 của Công ty: ND2. Báo cáo số 01 – Cty
  3. Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 7/4/2021 của Ban kiểm soát: ND3. BC số 01 BAN KIEM SOAT
  4. Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC-HĐQT ngày 7/4/2021 của HĐQT: ND4. BC số 02 HĐQT
  5. Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 5/4/2021 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020: ND5. Tờ trình 01 HĐQT Thông qua BCTC năm 2020
  6. Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 6/4/2021 của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Công ty: ND6. Tờ trình 02 HĐQT Thông qua Điều lệ Cty
  7. Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 6/4/2021 của HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. ND7. Tờ trình 03 HĐQT Thông qua Qui chế hoạt động BKS
  8. Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 6/4/2021 của HĐQT về việc thông qua Qui chế hoạt động của HĐQT Công ty. ND8. Tờ trình 04 HĐQT Thông qua Qui chế hoạt động của HĐQT
  9. Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 6/4/2021 của HĐQT về việc thông qua qui chế nội bộ về quản trị Công ty: ND9. Tờ trình 05 HĐQT Thông qua Qui chế quản trị nội bộ
  10. Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 6/4/2021 của HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán năm 2021. ND10. Tờ trình 06 HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỘP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021