Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở dự án Nhà máy Thủy điện An Điềm II Mở rộng.