Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng kính thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 là ngày 09/04/2019.

Thông báo đính kèm: Thông báo chốt danh sách cổ đông 2019

NQ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019.