Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH)

Ngày 21/12/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 1022/QĐ-SGDHN “V/v: Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP thủy điện Sông Vàng” và Thông báo số: 1658/TB-SGDHN “V/v: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP thủy điện Sông Vàng”.

Các thông tin cơ bản về cổ phiếu của CTCP thủy điện Sông Vàng như sau:

  1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP thủy điện Sông Vàng.
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
  3. Mã chứng khoán: SVH.
  4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng.
  5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 14.820.662 cổ phiếu (Mười bốn triệu, tám trăm hai mươi nghìn, sáu trăm sáu mươi hai cổ phiếu)
  6. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 148.206.620.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ, hai trăm linh sáu triệu, sáu trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).
  7. Ngày giao dịch đầu tiên: Ngày 28/12/2017 (Thứ Năm).

Trân trọng thông báo

SVH.quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch (1)

SVH. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH)