Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi các Cổ đông!

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng kính mời các Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

Thời gian: 08h00 sáng thứ ba ngày 24 tháng 04  năm 2018

Địa điểm: Phòng họp Công ty – Số 115 đường Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thu moi hop DHDCD thuong nien 2018 (đã ký)

Nội dung:

 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD 2018. 1. Bao cao SXKD 2017 va KH 2018
 2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của HĐQT.  2. BC cua HDQT
 3. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng 2018 của Ban kiểm soát. 3. BC BKS
 4. Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 4. BC chi tra thu lao tien luong HDQT, BKS
 5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 5. TT thong qua BC TC da kiem toan 5.1 BCTC năm 2017 da kiem toan
 6. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị lập báo cáo kiểm toán 06 tháng và cả năm 2018. 6. TT lua chon don vi kiem toan 6.1 DS cac don vi kiem toan
 7. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành – Nhà mát thủy điện An Điềm II. 7. TT xu ly cac ton tai phe duyet BC quyet toan von
 8. Tờ trình trả lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách. 8. Luong BKS chuyen trach
 9. Miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS, bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS. 9.TT Mien nhiem TV HDQT, BKS va bau bo sung TV HDQT, BKS
 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng áp dụng với Công ty đại chúng.  10. TT thong qua sua doi, bo sung Dieu le CT Song Vang  10.1 Dieu le SVH sua doi (final) 10.2 Du thao Điều lệ SVH hoan chinh
 11. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SVH. 11. TT ban hanh Quy che noi bo ve quan tri cong ty 11.1 Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ
 12. Các nội dung liên quan khác…
 13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (SVH) gửi kèm hồ sơ họp gồm có:

 1. Thư xác nhận tham dự đại hội Thu xac nhan tham du DH
 2. Giấy ủy quyền Giay Uy quyen
 3. Phiếu ghi đóng góp ý kiến Phiếu ghi ý kiến đóng góp
 4. Phiếu đề nghị bổ sung nội dung đại hội Phieu de nghi bo sung noi dung DHCD 2018
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018