Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu Đại hội.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng kính gửi đến quí cổ đông Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Tài liệu Đại hội như sau:

  • Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: Ngày 28/04/2019.
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Văn phòng Công ty tại Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
  • Nội dung đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị lập báo cáo kiểm toán 06 tháng và năm 2019.

7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tài liệu Đại hội.