Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN

Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng đã có văn bản số 16/17/CV-HĐQT ngày 14.09.2017 và các tài liệu bổ sung ngày 18.10.2017 vv đăng ký Công ty đại chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành văn bản số 7150/UBCK-GSĐC ngày 24.10.2017 chấp thuận hồ sơ Đăng ký Công ty đại chúng của Công ty.

congvanchapthuandaichungSongVang (2)

Văn bản chấp thuận Hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của UBCKNN