Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!

Vào lúc 08h00 ngày 24/4/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Các nội dung chủ yếu (trích lược) được thông qua như sau:

  • Thông qua báo cáo tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
  • Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Ông Lê Thái Hưng) và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Bà Lê Thị Thu Huyền) nhiệm kỳ 2017-2022;
  • Thông qua việc Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
  • Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC;
  • Và các nội dung khác được đính kèm theo tài liệu dưới đây.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu kèm theo:

CBTT, BB, NQ,QCNB ve QTCT Điều lệ sửa đổi, bổ sung của SVH

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của SVH

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018