CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hiện nay, Cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama) đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp (chiếm 53,84% vốn điều lệ của SVH) theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 02/7/2018.

Ngày 23/8/2018, Lilama đã ban hành Nghị quyết số 354/NQ-HĐQT về việc Miễn nhiệm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP tại SVH đối với ông Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch HĐQT) và ông Ưng Văn Phúc (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc). Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch HĐQT) và Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (Thành viên Ban kiểm soát) đã có đơn xin từ nhiệm gửi kèm.

Vì vậy, để thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, SVH sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để thực hiện việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Đồng thời, bầu bổ sung số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng số lượng đã quy định.

Hồ sơ tài liệu được gửi đính kèm dưới đây.

Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Thư xác nhận tham dự ĐH

Giấy Ủy quyền

Phiếu ghi ý kiến đóng góp

Phieu de nghi bo sung noi dung DHCD 2018

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018

PL1. Nghị quyết thoái vốn của Lilama tại SVH

PL2. 354.18 NQ miễn nhiệm Người đại diện của Lilama tại SVH

PL3. Miễn nhiệm chức danh NĐDV của Lilama tại SVH

PL4. Đơn xin từ nhiệm (Ông Quang – CT HĐQT)

PL5. Đơn xin từ nhiệm (Bà Anh – TV BKS)

Trân trọng thông báo!

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018