Danh sách và thông tin của các Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC về Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Danh sách và thông tin của các ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022) như sau:

  1. Ông: Lê Thái Hưng – Ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Đơn ứng cử HĐQT (Lê Thái Hưng)

2. Bà:Lê Thị kim Huyền – Ứng cử Thành viên ban kiểm soát

Danh sách và thông tin của các Ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2017 – 2022)