TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – Mã chứng khoán SVH kính mời quí cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

 • Thời gian Đại hội vào lúc :08 giờ 00 phút sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 4 năm 2020.
 • Địa điểm diễn ra Đạ hội: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng – Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
 • Nội dung chương trình Đại hội như sau:

0. Thư mời tham dự Đại hội: 0. Thư mời tham dự đại hội 2020

 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành: 1. Báo cáo của BDH
 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 và Kế hoạch năm 2020: 2. Báo cáo của BKS 2020
 3. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT: 3. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT
 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019: 4. Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 (kèm BCTC)
 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC năm 2020: 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 kèm báo giá
 6. Tờ trình cải tạo nâng cấp dự án Thủy điện An Điềm II: 6. TT03 Cải tạo nâng cấp dự án
 7. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty: 7. TT04 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 8. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT: 8. Báo cáo của HĐQT 2019
 9. Bản thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020: 9. Dự thảo Biên bản + Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
 10. Thư xác nhận tham dự Đại hội: Thư xác nhận tham dự ĐH 2020
 11. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội: Giấy Ủy quyền 2020
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020