Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và CBTT Tài liệu họp Đại hội

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

       Kính gửi:     Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

          Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2024.
  2. Địa điểm: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điềm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
  3. Nội dung: Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
  4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Đăng tải toàn bộ trên Website: www.songvang.info.vn
  5. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).

         Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

  1. Đăng ký tham dự Đại hội:

         Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 17 giờ ngày 22/04/2024 theo địa chỉ sau:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
  • Số 81 Đường Lê Đại, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
  • Di động/Zalo: 0973900707- Ông: Phạm Văn Long – Email: longsongvang@gmail.com.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời, thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và bàn giao bản sao giấy CMND/CCCD của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

         Trân trọng!

  Đà Nẵng, ngày 05 tháng  04  năm 2024

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Thái Hưng

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 Thời gian: 08h00 ngày 27/04/2023

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điềm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

THỜI GIAN NỘI DUNG
8h00 – 8h30 –   Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 – 8h35 –   Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 – 8h40 –   Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 – 8h45 –   Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 – 8h50 –   Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 – 9h10 –   Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
9h10 – 9h30 –   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
9h30 – 9h50 –   Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS
9h50 – 10h10 –   Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2024 của HĐQT;
10h10-10h30 –   Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán.
10h30 – 10h50 – Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chon đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024.
10h50 – 11h30 – Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h30 – 11h40 -Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h40 – 11h50 – Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50 –   Bế mạc Đại hội

0. Thư mời họp tham dự ĐHĐCĐ TN2024 và Nội dung chương trình ĐH

1. Báo cáo của HĐQT – 2024

2. Báo cáo tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

3. Báo cáo của BKS – Đã ký

4. Báo cáo của HĐQT về chi trả thù lao HDQT và BKS

5. TT Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 -HĐQT- BCTC kèm theo

6. Tờ trình – BKS_Kèm báo giá

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và CBTT Tài liệu họp Đại hội