Phòng Tổng hợp Công ty: 0235 3871669 – 3871887

Fax: 0235 3871 668