CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hiện nay, Cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama) đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp (chiếm 53,84% vốn điều lệ của SVH) theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 02/7/2018. Ngày 23/8/2018, Lilama…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT kỳ 3/2018

Ngày 24/8/2018 tại Văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) đã diễn ra cuộc họp HĐQT kỳ 3/2018. Nội dung cuộc họp được công bố theo file dữ liệu đính kèm. Biên bản họp và Nghị…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Công ty. Theo đó, Công ty thay đổi địa điểm với những nội…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Chuyển trụ sở văn phòng Công ty

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau: Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) và sửa đổi…