BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN