CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán SVH) công bố thông tin các ứng viên ứng cử vào chức danh HĐQT và BKS

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố thông tin các ứng viên tham gia ứng cử vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Thành viên Ban kiểm…

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Hiện nay, Cổ đông Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama) đã thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp (chiếm 53,84% vốn điều lệ của SVH) theo Nghị quyết số 270/NQ-HĐQT ngày 02/7/2018. Ngày 23/8/2018, Lilama…