Bản Công bố thông tin về Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Vàng

Ngày 30/9/2017, Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Vàng đã công bố bản Thông tin tóm tắt về Công ty cổ phần thuỷ điện Sông Vàng đến uỷ ban chứng khoán Nhà nước kèm theo bộ hồ sơ xin đăng ký trở thành Công ty đại chúng.
Công ty xin Công bố thông tin tóm tắt như file đính kèm.