Thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH)

Ngày 21/12/2017, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số: 1022/QĐ-SGDHN “V/v: Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP thủy điện Sông Vàng” và Thông báo số: 1658/TB-SGDHN “V/v: Ngày giao dịch đầu…