Báo cáo tình hình quản trị Công ty SVH tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020