Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021