Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng và Kiểm toán BCTC năm 2024

Ngày 02/07/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng và Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã ký kết Hợp đồng số 0207/2024/HĐTC/IAV ngày 02/07/2024 về việc: Soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng.

Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Hợp đồng soát xét BCTC 6 tháng và Kiểm toán BCTC năm 2024