Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04.10.2017. Toàn bộ CBCNV Công ty ra quân dọn dẹp vệ sinh toàn bộ nhà máy.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04.10.2017. Toàn bộ CBCNV Công ty ra quân dọn dẹp vệ sinh toàn bộ nhà máy.