Nghị quyết HĐQT Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan tới đợt phát hành