Báo cáo tài chính quý 4/2017 của Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng