Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (SVH) công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2017