CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT 06 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Ngày 14/07/2023, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã ký kết Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 073/2023/HĐKT-AFCVN.PB với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc Về việc : Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2023 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty CP Thủy điện Sông Vàng

CBTT BT Vv Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2023_signed

CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT 06 VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023