CTCP Thủy điện Sông Vàng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2018

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 theo file đính kèm.

CBTT bao cao TC quy II-2018 Giai trinh BC SXKD quy 2-2018

Tuy nhiên, do lợi nhuận sau thuế giảm hơn 10% so với quý 2/2017 nên CTCP Thủy điện Sông Vàng có báo cáo giải trình kèm theo.

Giai trinh BC SXKD quy 2-2018

Trân trọng!

CTCP Thủy điện Sông Vàng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2018