Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019.