NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022. NQ & BB ĐHĐCĐ TN2022

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA ĐỢT NÀY :

  1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. ND1. Báo cáo 01.2022 – HĐQT
  2. Thông qua báo cáo của Ban tổng giám đốc về nhiệm vụ SXKD 2021 và kế hoạch năm 2022. ND2. Bao cao DHCD nam 2022 – BĐH
  3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch 2022.ND3. BC BAN KIEM SOAT 2022
  4. Thông qua báo cáo của HĐQT về chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT và BKS. ND4. BC THU LAO HDQT
  5. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán. ND5. Tờ trình 01 – Thong qua BCTC 2021 -HĐQT_Kèm BCTC
  6. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán tài chính năm 2022. ND6. Tờ trình 02 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán nam 2022 – HĐQT -Kèm báo giá
  7. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ chức thành viên HĐQT và thành viên BKS và đề cử người thay thế. ND7. Tờ trình 03 – Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS _ Kèm đơn
  8. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ văn phòng công ty. ND8. Tờ trình 04- Thay đổi địa chỉ văn phòng Công ty
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022