BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021

Ngày 09/08/2021, Công ty Cổ phần thủy điện Sông Vàng đã ký ban hành Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 đã được soát xét.

Tổ chức soát xét báo cáo tài chính là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) soát xét ngày 09/08/2021.

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét và Báo cáo giải trình kết quả sản xuất kinh doanh đính kèm:

  1. Bao cao tai chinh giua nien do nam 2021
  2. Giai trinh bao cao tai chinh giua nien do nam 2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2021