DANH SÁCH CĐNN, CĐL CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG TẠI THỜI ĐIỂM 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021