BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

NGÀY 28.04.2023, CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

BB NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023_signed

1. Báo cáo ĐHĐCĐ TN 2023 – HĐQT_signed

2. Báo cáo ĐHĐCĐ – Công ty_signed

3.BC ĐHĐCĐ – BKS_signed

4. Bao cao chi tra thu lao ĐHĐCĐ TN 2023 – HĐQT_signed

5. Tờ trình 01 – Thong qua BCTC 2022 -HĐQT_signed

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán – BKS_signed

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023