CBTT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ngày 06 tháng 04 năm 2022. HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Vàng đã ký và gửi Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty CP Thủy điện Sông Vàng. Theo đó ngày 29 tháng 04 năm 2022 là ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Sau đây là toàn bộ nội dung, tài liệu Đại hội đính kèm.

 1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 và Nội dung chương trình đính kèm. 1. Thu moi hop Dai hoi thường niên 2022 và Nội dung chương trình họp
 2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Báo cáo ĐHĐCĐ TN 2022 – HĐQT
 3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT. 3. Bao cao chi tra thu lao ĐHĐCĐ TN 2022 – HĐQT
 4. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty. 4. Bao cao DHCD nam 2022 – BĐH
 5. Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. 5. BC BAN KIEM SOAT 2022
 6. Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán. 6. Tờ trình 01 – Thong qua BCTC 2021 -HĐQT_Kèm BCTC
 7. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính sáu tháng và cả năm 2022. 7. Tờ trình 02 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán nam 2022 – HĐQT -Kèm báo giá
 8. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của HĐQT về việc chấp thuận đơn xin từ chức thành viên HĐQT và đề cử người thay thế. 8. Tờ trình 03 – Thay đổi thành viên HĐQT và thành viên BKS _ Kèm đơn
 9. Thư xác nhận tham dự Đại hội. 1. Mẫu Thư xác nhận tham dự ĐH 2022
 10. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.1. Giấy Ủy quyền 2022
 11. Thẻ biểu quyết (Bản thảo). Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ TN2022
 12. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Bản thảo). SHV. Bien ban DHDCD 2022
 13. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 (Bản thảo). SHV. Nghi quyet DHDCD 2022
CBTT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022