CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 với nội dung chi tiết như file dữ liệu đính kèm.

Bao cao TC ban nien 2018

Do lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2018 giảm 17,93% so với cùng kỳ năm 2017 nên SVH có báo cáo giải trình kèm theo.

Giải trình kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2018

Trân trọng!

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2018