Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch sau báo cáo soát xét BCTC bán niên 2023