Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hôm này vào lúc 8h00” ngày 28.4.2019, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nội dung cuộc họp Đại hội được ghi lại trong Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết đính kèm sau:

BB + Nghị quyết ĐHĐCĐ TN2019

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.