Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dư án Thủy điện An Điềm II mở rộng

Ngày 22 tháng 03 năm 20222 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông vàng đã ký quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình Nhà máy thủy điện An Điềm II mở rộng.

QD phê duyệt TKKT.22.03.2022

Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật dư án Thủy điện An Điềm II mở rộng