Thông báo ngày chốt danh sách cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019