CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán SVH) công bố thông tin các ứng viên ứng cử vào chức danh HĐQT và BKS

Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán: SVH) công bố thông tin các ứng viên tham gia ứng cử vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Thành viên Ban kiểm soát theo file dữ liệu đính kèm dưới đây:

Lý lịch tự thuật ông Lê Thái Hưng – HĐQT

Sơ yếu lí lịch ông Ưng Văn Phúc – HĐQT

Sơ yếu lí lịch ông Hồ Ngọc Thạch HĐQT

Sơ yếu lí lịch bà Lương Thị Ngọc Quỳnh – BKS

Sơ yếu lí lịch ông Hồ Ngọc Tuấn – BKS

Sơ yếu lí lịch bà Lê Thị Kim Huyền – BKS

Trân trọng!

CTCP Thủy điện Sông Vàng (Mã chứng khoán SVH) công bố thông tin các ứng viên ứng cử vào chức danh HĐQT và BKS