Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (mã chứng khoán: SVH) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của SVH.

Nay SVH xin trân trọng công bố

Thông báo đã ký hợp đồng kiểm toán 2018

Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018